Deus Vox Encounters (DXE) je (nebojím se říct) komplexní addon, který již v „základu“ obsahoval mnohé, jímž člověka zaujme. Na těchto základech jsem v posledních letech stavěl, pragmaticky jsem kradl funkce z různých jiných addonů a taktéž implementoval unikátní nápady, které souvisí i nesouvisí konkretně s prostředím, ve kterém na Twinstaru hrajeme, ať se už jedná o technickou funkčnost encounterů, klienta či hry nebo o komunitu, jíž jsme součástí.

V této sekci se pokusím vypsat všechny charakteristické „featury“ (ty původní i ty přidané) addonu DXE, které jsou buď důležité nebo jej odlišují od addonů, jako je DBM nebo BigWigs.

Obsah

 1. Bary timerů
 2. Poražení bosse
 3. Měření délky encounteru
 4. Víceúčelový encounter panel
 5. Moduly pro raidy a dungeony
 6. Moduly pro battlegroundy
 7. Mechaniky pro PvP
 8. Individuální nastavení encounterů
 9. Systém zvuků
 10. Systém barvení textu
 11. Filtrování hlášek bosse
 12. Automatické whispery
 13. Příkazy v chatu
 14. Další vymoženosti

Bary timerů

Bary obou addonů (DBM i DXE) jsou si principiálně podobně, ale je zde několik podstatných rozdílů.

Nejdůležitějším rozdílem je, že každý bar má vlastní barvu. Barva je společně s ikonou nejzásadnější poznávací znamení, o jaký timer se jedná. Mít bary různobarevné děla značný rozdíl. Odpočet má u DXE Individuální nastavení jak pro písmo, tak pro velikost, neboť časový údaj je další podstatný aspekt.

Poražení bosse

(DBM)

 • Pouze výpis v chatu.

(původní DXE)

 • Při poražení bosse přehrálo pouze slavnostní fanfáru (konkrétní zvuk pochopitelně šel a stále jde nastavit na jiný).

(nové DXE)

 • Do prvních verzí svého DXE jsem přidal alespoň mechaniku, která do Raid Warning Framu přidávala text, oznamující poražení bosse založenou na stejných principech jako byly alerty již v addonu obsažené.
 • Do verze 3.0 přibyl speciální defeat frame ve stylu Legionu se zlatým zabarvením, doplněný portréty bossů z Dungeon Journalu. V mých očích animace tohoto oznámení přidává na dobrém pocitu z poražení bosse.

 • Taktéž je zde možnost automaticky pořídit screen při poražení bosse nebo při překonání nejlepšího času killu.

Měření délky encounteru

(DBM)

 • Ukazuje mezi ostatními timery i timer odpočítávající rekordní kill.
 • Součástí textového výpisu poražení bosse, je i informace o nejlepším čase.

(původní DXE)

 • Součástí encounter panelu DXE jsou stopky, které hráči ukazují aktuální trvání encounteru s přesností na setiny vteřiny.

(nové DXE)

 • Implementuje ukládání a zobrazení nejrychlejšího killu daného boss encounteru na dané obtížnosti (Normal / Heroic) a rozměru raidu (5-Player / 10-Player / 25-Player) a rozdílu oproti aktuálnímu času.
 • Dosažené časy jsou k dispozici jak při načtení encounteru na hlavním panelu, ale celkově i v Options u daného encounteru v záložce Speed kills.

Víceúčelový encounter panel

(původní DXE)

Mimo výše zmíněné zobrazení času, encounter panel zobrazuje taktéž:

 • Health bary bossů (aktuální životy v % a názvy jednotek bossů)
 • Energii bossů (vyžaduje-li to encounter)

(nové DXE)

Součástí názvů sledovaných jednotek můžou být i značky na ně umístěné.

Přidány jsou také další bary pro zobrazení, zejména pak:

 • Dočasné health bary – zobrazují se pouze po dobu života specifické ho npc/hráče (obvykle adky)
 • Specifická počítadla – zobrazují počet určité sledované kvantity (např. počet zbývajících adek v mezifázi Ragnarose)

 • Phase markery – značí na HealthBaru bosse místa, kde se v určitá % životů děje důležitá událost (např. změna fáze, enrage, použití nějaké ability)

 • Pull tlačítko – Aby člověk nemusel mít macro, či pořád dokola psát tentýž příkaz na pull za x sekund, existuje na panelu DXE tlačítko s ikonou přesýpacích hodin, které po kliknutím levým tlačítkem myši spustí předem zvolený timer na pull. Pravým tlačítkem pak vyvolá nabídku s více možnostmi na pully a breaky, které se dají všechny zvolit, přidávat a odebírat v nastavení addonu.

Moduly pro raidy a dungeony

(původní DXE)

Obsahuje moduly pro raidy celého Cataclysm contentu:

 • patch 4.0.3
  • The Bastion of Twilight
  • Blackwing Descent
  • Throne of the Four Winds
  • Baradin Hold – Argaloth
 • patch 4.2.0 – Rage of the Firelands
  • Firelands
  • Baradin Hold – Occu’thar
 • patch 4.3.0 – Hour of Twilight
  • Dragon Soul
  • Baradin Hold – Alizabal

(nové DXE)

Přidává k existujícím modulům i stejně komplexní moduly pro další Cataclysm dungeony:

 • patch 4.0.3 (9 modulů)

Blackrock Caverns, Grim Batol, Halls of Origination, Lost City of the Tol’vir, Shadowfang Keep, The Deadmines, The Stonecore, The Vortex Pinnacle a Throne of the Tides.

 • patch 4.1 – Rise of the Zandalari dungeony (2 moduly)

Zul’Gurub a Zul’Aman

 • patch 4.3.0 – Hour of Twilight (3 moduly)

End Time, Well of EternityHour of Twilight

Moduly pro battlegroundy

(původní DXE)

Se PvP vůbec nevěnuje.

(nové DXE)

Implementuje mechaniky, warningy, timery a další funkce pro všechny battlegroundy dostupné v Cataclysmu:

 • Capture the flag
  • Warsong Gulch
  • Twin Peaks
 • Resource Race
  • Arathi Basin
  • Eye of the Storm
  • The Battle for Gilneas
  • Alterac Valley
  • Isle of Conquest
 • Warfare
  • Strand of the Ancients

Mechaniky pro PvP

Score Frame – Nahrazuje výchozí blizzardovské skore, které se běžně v battlegroundu objevuje.

Obvykle zobrazuje relevantní skóre a uprostřed časovač, odpočítávající to nejdůležitější, co se v battlegroundu udá. Více konkrétně je vše popsáno zde.

Individuální nastavení encounterů

Každý timer a warning lze, na rozdíl od DBM addonu, nejen vypnout a zapnout, ale i modifikovat jeho:

(původní DXE)

 • Main color – barvu baru u timeru / barvu textu u warningu
 • Flash color – sekundární barvu blikání timeru, když  se blíží vypršení (lze i vypnout a zanechat bar bez blikání)
 • Sound – zvuk při zobrazení warningu / při přechodu timeru z horní haldy (Top Anchor)
 • Flashtime – čas, ve kterém timer přechází z horní haldy (obvyklý čas je 5 sekund před vypršením)
 • Audio countdown – timer bude v posledních 5 sekundách odpočítávat syntetickým hlasem nahlas
 • Flash screen – v moment zobrazení warningu / přechodu timeru z horní haldy se obrazovka zvýrazní vybraným způsobem (vhodné pro speciální upozornění)
 • Counter – k textu timerů a warningů je přidáno do závorek počitadlo, které říká kolikátá v pořadí aktivace to je (vhodné např. když se lidé rozdělují, kdo bude kolikátý spell kickovat)

(nové DXE)

 • Audio countdown – díky dalším sadám syntetických hlasů lze vybrat pro různé odpočty různé hlasy
 • Emphasize warning – výstupem warningu nebude výchozí frame (standardně RaidWarning frame), ale speciální Emphasis frame (viz níže)
 • Emphasize timer – timer se z horní haldy (Top Anchor) nepřesunuje do prostřední haldy (Center Anchor), ale do zvýrazněné haldy (Emphasis anchor, opět viz níže).
 • Stacks – u warningů, které se řídí limitem stacků, lze nyní nastavit konkrétně u daného warningu, jaká takto hranice je (v reakci na Firelands spelly, kde každý je zvyklý stackovat se na jiné množství stacků)

Součástí individuálního nastavení jsou i možnosti otestovat vzhled daných timerů a warningů, aby člověk v době, kdy výše zmíněné vlastnosti nastavuje, věděl, jak výsledný timer / warning vypadá (a ne až při boji s bossem).

Systém zvuků

(původní DXE)

 • Individuální nastavení zvuků pro každý warning nebo timer.
 • Nastavení zvuku pro oznámení poražení bosse (VICTORY)
 • Zvuky, které je možné nastavit, vychází z přednastavení addonu a ze zvuků knihovny SharedMedia

(nové DXE)

 • Více upravitelné zvukové zdroje umožňující asociovat vlastní zvuky:
  • dle URL ve složce s WoW
  • dle SoundKitID (lze nalézt na WowHeadu v databázi zvuků)
 • Lze nastavit globálně kanál, kterým se budou zvuky přehrávat:
  • Sound Effects – standardní kanál
  • Master – zvuky se budou přehrávat i když jsou zvukové efekty (pomocí CTRL+S) vypnuté
  • Music – kanál pro hudbu
  • Ambiance – kanál pro ruchy prostředí
 • Podpora pro alternativní Sound Packy pro odpočty:
  • u boss timeru
  • u Pull timeru
  • u LFG timeru
 • Nastavení dalších systémových zvuků:
  • VICTORY_RAID – poražení bosse v raidu
  • VICTORY_PARTY – poražení bosse v partě
  • WIPE – dostatečně vypovídající
  • COUNTDOWN_TICK – při jedné číslici velkého „battleground-style“ odpočtu
  • COUNTDOWN_GO – při skončení velkého „battleground-style“ odpočtu
  • ROLE_CHECK – při aktivaci role checku oprávněnou osobou
  • LFG_READY_CHECK – při procnutí Random Dungeon Finder / Random Hour of Twilight skupiny
  • RBG_READY_CHECK – při procnutí Random Battleground

 Systém barvení textu

(původní DXE)

 • Obarvuje v hláškách a timerech dle barvy classy jména hráčů a taktéž slovo „YOU“

(nové DXE)

 • Kompletně přepracovává mechaniku barvení textu za použití libovolných frází a regulárních výrazů, s cílem zlepšit čitelnost a identifikovatelnost hlášek.

Filtrování hlášek bosse

(původní DXE)

 • Umožňuje filtrovat veškeré emoty bosse. Tyto emoty oznamují např. použití nějaké ability.

(nové DXE)

 • Dovoluje filtrovat:
  • Boss Emote Frame – Konkrétní hlášky bossů, díky čemuž můžete některé oblíbené emoty zachovat, zatímco jiné z obrazovky odstranit.
  • Raid Warning Frame – Určité raid warning hlášky, které DXE produkuje pro lidi v raidu, kteří DXE nemají, jsou u lidí s DXE filtrovány.

Automatické whispery

(původní DXE)

 • Je-li hráč v souboji s bossem a obdrží od jiného hráče mimo raid whisper, odešle se odesílateli přehled o fightu (podobně jako je tomu u DBM).
 • V případě obdržení informací o fightu se taktéž tomuto hráči odešle informace o tom, že raid bosse zabil nebo wipnul.

(nové DXE)

 • Lidé můžou hráči s DXE poslat do whisperu příkaz „dxestatus“ nebo „dxes“ a, má-li funkci zapnutou, obdrží přehled o tom, které bosse v raidu má hráč zabité, kteří ještě žijou, případně se kterým aktuálně bojuje.  Výpis obsahuje taktéž obtížnost, na kterou byl boss zabit.
  Tato funkce funguje i mimo fight s bossem, je-li hráč v odpovídající instanci a to i v případě, že dobíhá ze hřbitova. Tato komunikace je navíc cílovému hráči filtrována. Díky tomu můžete zjistit, v jaké fázi instance se hráč nachází, aniž byste jej obtěžovali.

Příkazy v chatu

(původní DXE)

 • /dxe proximity – Zobrazí / skryje radar pro kontrolu vzdálenosti mezi hráči.

(nové DXE)

 • /dxe range číslo a /dxe distance  číslo – vyvolání radaru pro vzdálenost (stejně jako proximity) + všechny 3 příkazy rozšířeny o číslo, určující hraniční vzdálenost
 • /dxe pull číslo – Vyvolání pull timeru na zadané množství vteřin (jako u DBM)
 • /dxe break číslo – Vyvolání pull timeru na zadané množství minut (jako u DBM)
 • /dxe leave – Opustí partu/raid (užitečné především v RDF, když z nabídky zmizí volba Leave Party)
 • /dxe disband – Pro raid leadera, aby mohl snadno a rychle rozpustit raid, když je to potřeba.
 • /dxe ress – Příjme obdržené ressurection (užitečné, když se neukáže dialog pro přijetí)
 • /dxe repop – Releasne spirit (užitečné, když se neukáže dialog po smrti hráče)

Další vymoženosti

RDF Invite timer – Přidává speciální timer přímo pod okno RDF pozváky, který zobrazuje:

 • kolik času zbývá k potvrzení nabídky RDF party
 • kolik lidí již nabídku přijalo (aniž by hráč sám musel potvrzovat)
 • přehraje zvuk „procnutí“ RDFka i když má člověk vypnuté zvuky přes CTRL+S
 • zobrazí odpočet do teleportu do dungeonu (2 sekundy), což je užitečné, když nechcete být hned teleportování, tak v momentě, kdy timer vyprší musíte být ve skoku nebo v pádu.

Funkce pro Role Check

 • Vypíše (pouze do chatu hráče) jméno osoby, která vyvolala Role Check
 • Automaticky vybere správnou roli v závislosti na aktuálních talentech hráče
 • Má-li již hráč vybránu roli, automaticky potvrdí Role Check (dialog se ani nezobrazí).
 • Když hráč přehodí talenty, role se mu automaticky změní.
 • Pri Role Checku se přehraje ROLE_CHECK zvuk (lze jej přehrát i vypnout nastavením na „None“ v Sounds > Sound Label / Sound File association).

Battleground-style Pull Countdown – Velký odpočet pullu ve stylu battlegroundu / arény.

Součástí tohoto odpočtu je i možnost filtrovat odpočet v Raid Warningu, který na jednu stranu vizuálně zasahuje do velkého odpočtu a na druhou stranu přehrává Raid Warning zvuk, který překrývá zvuk odpočtu a jejich kombinace může působit rušivě.

Automatic Cinematics Skipping – Tento mechanizmus umožňuje automaticky přeskočit cinematic, který hráč alespoň jednou viděl, případně si již předem může nastavit, aby se daný cinematic přeskakoval i při prvním shlédnutí nebo je naopak nikdy nepřeskakovat. Vzhledem k tomu, že se DXE věnuje dungeonům a raidům, tak se aktuálně systém (ačkoliv jich hra obsahuje mnohem více) týká těchto cinematiců:

 • Throne of the Tides – Ozumat flees
 • Firelands – Sulfuron Span
 • Dragon Soul – Ultraxion defeated, Spine of Deathwing pull, Spine of Deathwing defeated, Madness of Deathwing defeated

V případě předrenderovaných cinematiců (tzv. movies), které lze vidět např. v Dragon Soulu, je možné si tyto cinematicy pustit pomocí Options v DXE kdekoliv a kdykoliv.

AutoGossip – V raidu Dragon Soul (ale i v jiných instancích) jsou občas dialogová okna, která se musí potvrdit, aby se věci posunuly dále. Postupně člověka toto klikání omrzí a byl by raději, kdyby to bylo všechno trochu snazší a k tomu slouží právě tento modul. Automaticky odklikává předem definované gossipy, které v raidech a dungeonech najdete. Běžným příkladem je třeba pokecání s Kalecgosem po zabití Hagary, aby dále pokračoval role-play. S AutoGossipem stačí pouze jednou kliknout na dané NPC a je hotovo. Mnohem výraznější příklad využití je pouštění robota u Chimaerona v raidu Blackwing Descent, kde je potřeba odklikat 5 gossipů, než se robot pustí. S tímto modulem stačí kliknout jednou a vše se potvrdí automaticky. Pochopitelně v Dragon Soulu existují i gossipy, které pullují bosse. Ty ale obsahují dialogové okno, které je nutné potvrdit, čili nemůže dojít k tomu, že by se boss omylem pustil pouhým kliknutím na NPC.

Reload StaticDialog Fix – Občas se stane, že dojde k reloadu UI když je postava mrtvá. V takovém případě se již obvykle nezobrazí dialog pro „Release Spirit“ nebo přijetí obdrženého oživení. Díky tomuto fixu je tento jev již minulostí a nebudete muset hru odhlašovat nebo vypínat, jen abyste se dostali na hřbitov nebo přijali oživení od kamaráda.

Cinematics While Dead Fix – Spustí-li se cinematic, když je hráčova postava mrtvá, nezobrazí se často CinematicsFrame, díky čemuž hráč nemůže cinematic přeskočit a musí čekat, než proběhne. Reload v tuto chvíli není možný neboť nastane až po dokončení cinematicu a relognutí Vás pošle pouze na hřbitov. Tento fix vzniklý problém odstraňuje a cinematic se chová tak, jakoby hráč žil.

Hide Blizzard Boss Frames – Skryje výchozí Blizzard panely pro bosse, které se během encounteru zobrazují na straně. Často se bez nich lidi obejdou a více než cokoliv jiného otravují v UI.