Po téměř nekonečném čekání jsme se dočkali a konečně tedy skončí jedna z nejdelších PvE sezón v dějinách Twinstaru a přichází dlouho očekávaný content patch 4.3, který zpřístupní 3 nové dungeony pro 5 lidí a jednu raid instanci pro 10, resp. 25 lidí. S příchodem tohoto nového obsahu jsem tedy rozhodl utáhnout uzel nad další verzí DXE, kterou jste v beta verzích měli možnost vyzkoušet. Během tohoto období jsem se snažil opravit všechny nedostatky, na které jsem narazil sám nebo mi byly sděleny Vámi. V nové verzi přichází opět celá řada novinek, nesčetně oprav a specialit, kterými se snažím DXE posunout dále.

Deus Vox Encounters 3.2​

(Hour of Twilight update)​

New modules

  • End Time
  • Well of Eternity
  • Hour of Twilight
  • Dragon Soul

Hour of Twilight 5-player Dungeons

Pro content 4.3 jsem v rámci mého pokrytí DXE pro 5-man dungeony vytvořil i moduly pro 3 nové dungeony (End Time, Well of Eternity a Hour of Twilight). Moduly jsou vytvořeny se stejnou péčí a kvalitou s jakou jsem vytvářel ty předchozí a obsahuje opět desítky timerů, warningů, ikon, šipek, phase markerů a stejně tak monitoring achievementů (zda se je podařilo splnit nebo naopak failnout).

Dragon Soul

Pochopitelně nedílnou součástí je i modul pro nový raid Dragon Soul. Tento modul byl sice součástí původní oficiální verze DXE, ale ani zde se nebylo možné vyhnout řadě oprav, úprav a přidání řady nových timerů, warningů a dalších maličkostí. Nejvíce však za zmínku stojí nově implementovaná funkčnost pro bosse Yor’sahj the Unsleeping, kde je třeba předem určit, která barva krve se bude zabíjet v které kombinaci.

Tato funkce umožní raid leaderovi tyto priority před pullem (ale i během pullu) nastavit (výchozí nastavení obsahuje doporučené priority) a lidem, kteří mají DXE bude v moment, kdy je daná kombinace bossem vybrána, odesláno, která krev se zabíjí. Tuto informaci uvidí jak jako Warning, tak také jako šipku, která směřuje k místo spawnu dané krve. Pro odeslání priorit musí mít hráč v DXE v modulu bosse nastavenou „Send Ooze priorities … “ a musí být raid leader nebo raid assistant (zbytek raidu má vybránu možnost „Receive Ooze priorities„).

Další boss funkcionalita, na kterou bych rád upozornil je u Morchoka, kde je možné nastavit si, zda si chci, v případě heroické obtížnosti, nechat zobrazovat warningy pro Stomp a Resonating Crystal pro jak Morchoka tak Kohcroma. Toto nastavení je k nalezení v sekci Miscellaneous v nastavení boss modulu. V případě, že je toto nastavení vypnuto, zobrazí se dané warningy pouze pro toho bosse, který je v targetu nebo focusu.

New features

Raid Status

První novinkou je funkce, kterou jsem nazval Raid Status. Tento systém zaznamenává bosse, které jste již v instanci zabili za účelem, aby tuto informaci mohlo DXE sdělit pomocí whisperu člověku, který si to vyžádá.

Nevím jak Vám, ale v minulosti jsem se často přistihl jak někomu píšu do whisperu tečku nebo nějaký nahodilý text jen proto, aby mi jeho DBMko (příp. DXE) napsalo, jak jsou na tom s bossem, abych zjistil, jak daleko v instanci jsou. Tato funkce ale u obou addonů pracuje pouze, když právě hráč s bossem bojuje. Jakmile jej porazí nebo stále stojí před ním, či čistí trash, nedostanu jinou odpověď, než zmatené otázky, proč ty tečky. Reakce na tento problém je tedy výše uvedená funkce, která má-li hráč, kterému píšete, tuto nebo vyšší verzi DXE pro Twinstar a napíšete mu jednu ze stanovených frází „dxestatus“ nebo „dxes„, měli byste obratem obdržet výčet bossů v instanci a v jakém stavu se nachází (boss žije, s bossem hráč právě bojuje nebo boss je mrtvý), jež je indikován raid ikonkami (lebkou, trojúhelníkem a křížkem respektive).

Celá tato komunikace je z pohledu majitele DXE filtrovaná, takže jí není obtěžován. Funkce myslí i na případné výzvy ke spamu a umožňuje předem nastavit jak často se jeden člověk může na tyto informace dotazovat a v případě dotazů častějších mu addon jednoduše nebude odpovídat (ač stále bude požadavky filtrovat). Taktéž je možné funkci dočasně vypnout při zachování filtrování frází požadavků („dxestatus“ a „dxes“). Funkce Raid Status vychází z dosud používaného systému IDček, kde i v situaci, kdy se hráč přidá do již rozběhnuté instance, je zřejmé, kteří bossové žijí a kteří ne. Jak bude addon kooperovat s novým systémem flexibilních IDček bude předmětem budoucího vývoje.

Alerts Frame

Abychom nemuseli nadále využívat Raid Warning framu, nad kterým nemá DXE potřebnou kontrolu, implementoval jsem do DXE vlastní Alerts Frame, do kterého můžou být směřovány veškeré Warningy. Tento frame lze umístit kamkoliv je libo, upravit vlastnosti textu, které zobrazuje a stejně tak počet zobrazovaných Warningů (Raid Warning frame zobrazuje vždy 2) a i čas, po který jsou Warningy zobrazeny a jak dlouho jim bude trvat, než zmizí.

Frame obsahuje kromě lehkých animací také funkci, která má za cíl zabránit zobrazování identických nebo velmi podobných warningů, u kterých se předpokládá, že jich bude zobrazeno více v krátkém čase. V takovém případě by nemělo smysl zobrazovat takový warning ve všech slotech, ale postačí zobrazit nejaktuálnější warning v prvním slotu. Jedním příkladem za všechny budiž Karsh Steelbender v dungeonu Blackrock Caverns a jeho stackování Superheated Quicksilver Armoru.

Sticky timers

Ač se snažím, aby všechny timery, které DXE zobrazuje, určovaly naprosto přesně, kdy se daná věc stane, je mnoho abilit a mechanik, které toto nemají pevně stanoveno, ale namísto toho mají určité časové rozpětí, ve kterém dojde k vycastění. V původních verzích by timer k takové abilitě jednoduše dojel a zmizel a v té relativně krátké době mezi vypršením timeru (obvykle spodní hranicí času, kdy se spell castí) a skutečným castem nastane chvilka, kdy se daný spell necastí a ani DXE neukazuje, že by se měl spell castit. Toto mi nedávalo smysl, neboť účelem addonu je ukazovat celou dobu, že má k dané věci dojít, lze-li to předpokládat. Za tímto účelem jsem do addonu vložil novou funkčnost, kterou jsem nazval „Sticky bars“, která způsobí, že timery takto interně označené nezmizí, když jejich čas dojde do 0, ale zůstanou zobrazeny, dokud nedojde k očekávanému castu nebo jejich cast nepřeruší jiná událost (např. změna fáze). Díky tomu by mělo být zřejmé, že se cast spellu očekává každou vteřinou a lze lépe sledovat.

Timery, u kterých lze toto nastavení očekávat, jsou označeny obvykle „NázevSpellu CD“, čímž se snažím značit, že čas castu není přesně daný. U spellů, kde je cooldown jasně daný, pojmenovávám timery „Next NázevSpellu“. I když jde o maličkost, myslím si, že je to zajímavý detail.

Announce Spam Reduction

V případě chatových zpráv, které informují, že byly kupříkladu splněny podmínky achievementu, se běžně stávalo, že když ve skupině mělo DXE více lidí, tak tuto zprávu odeslal každý, což způsobilo zbytečný spam. Nyní se v případě announcí, které jsou k tomuto náchylné, DXE členů raidu mezi sebou domluví, který z nich bude danou zprávu odesílat. Prioritu mají při takové domluvě v prvé řadě Raid Leader / Party Leader, pak Raid Assistanti a nakonec běžní členové. Kdyby snad bylo důležité hlášení pojistit, aby jej říkalo více lidí, můžou si hráči pro sebe tuto funkci u daného hlášení vypnout a budou ji vyhlašovat nehledě na ostatní. Výchozím nastavením je však, že spam bude u těchto zpráv redukován automaticky.

Custom colors

I když původní verze obsahuje řadu barevných přednastavení, které se používaly pro warningy, timery a barvení textu, řekl jsem si, že je již na čase umožnit definici vlastních barev. Můžete tak učinit v Options -> Alerts -> Coloring, kde zároveň naleznete i globální nastavení pro Phrase coloring (barvení frází textu).

Ve spodní části této sekce nastavení je taktéž nástroj na otestování barev a barvení frází.

Global and module-specific color phrases

V návaznosti na možnost specifikovat, jak obarvit konkrétní segmenty textu v timerech a warning zprávách, jsem toto nastavení rozšířil o možnost specifikovat toto nastavení u konkrétních boss modulů (původní nastavení bylo pouze globální). Účelem tohoto rozšíření je zabránit kolizím mezi barvením určitých podobných textů v různých boss fightech.

Icons and Icon presets

Původní koncept icon v DXE spočíval ve vybrání určitých přednastavených ikon (Icon 1 = lebka, Icon 2 = kříž) a jednotlivé moduly se pak asociují s těmito přednastaveními. Ač má tento systém svůj smysl, občas by se hráčům hodilo mít možnost pro konkrétního bosse nastavit ikonu na nějakou jinou. Původně by takováto změna vyžadovala změnu původního přednastavení, čímž by se daná ikona změnila u všech ostatních bossů, kde se používá. To by nutilo člověka toto nastavení stále měnit tam a nazpátek. Abychom se tomu vyhnuli, přidal jsem do nastavení modulů možnost specifikovat krom původních přednastavení i specifické ikony.

Role Check auto-accept

Ačkoliv jsme se dočkali opravy iniciace role checku, která již neumožňuje běžnému členovi raidu vyvolat Role Check, stále se v raidech a více v battlegroundech dočkáme několika Role Checků, z nichž nás zajímá tak možná ten první. DXE tedy dává možnost automatického potvrzení Role Checku v případě, že si hráč již určil roli. Zároveň je nyní možné určit prodlevu po jakou se nebude přehrávat ROLE_CHECK zvuk z DXE při iniciaci Role Checku (zvuk lze alternativně v sekci Sounds -> Sound Label / Sound File association nastavit na None, čímž se efektivně vypne).

Resurrection Autofix

Dáte-li po smrti /reload, můžete si být jistí, že dialog s Release spirit popř. přijetím oživení jen tak neuvidíte. To spoustu lidí nutilo, aby relogovali, což je pošle automaticky na hřbitov (ač by se nechali raděj ressnout). Díky tomuto fixu bude tento dialog po reloadu při zapnutí DXE automaticky zobrazen. Kdyby snad ani tento fix nezafungoval, je zde vždy možnost použít nové chatové příkazy:

  • /dxe ress – Akceptuje nabízený ress, nehledě na zobrazený dialog.
  • /dxe repop – Releasne spirit mrtvého hráče i bez dialogu.

Cinematics UI fix

Z nějakého důvodu, když je hráč mrtvý a spustí se vehicle Cinematic (to je ten, kdy vidíme nějakou animaci ve skutečném herním světe na rozdíl od předrenderovaných cinematiců jako při smrti Lich Kinga), tak se neaktivuje CinematicFrame a hráč je v animaci zaseknutý s dialogem Release spirit. Tím pádem to obvykle řeší tak že reloadne, což způsobí problém výše. Díky tomuto fixu se již v takové situaci normálně zobrazí CinematicFrame a hráč bude mít možnost ručně přeskočit cinematic (bude-li si to přát).

Automatické přeskakování cinematiců na tomto závislé není a bude mít účinek i přes původní bug.

PvP

Ačkoliv se addon věnuje PvE, máme tu i první dvě vlaštovky do PvP sekce. Jedná se v prvé řadě o malý timer pro Battleground pozvánku v podobném stylu jako u RDF – nic světoborného. Druhý timer se začne zobrazovat v BG po první smrti a signalizuje, kdy proběhne globální ressurection pro obě frakce. Využití takové informace je nasnadě. Člověk ví, zda má nepřítele zabít dřív nebo později, aby tak nestihl ress a čekal další půl minutu. Totéž platí o Vás samotných. Někdy je lepší se nechat o 2 vteřiny dřív zabít a být vzápětí živý, než zdržovat a pak čekat další půl minutu. Za tip na tento timer děkuji Elrunovi.

DOWNLOAD verzi 635 | 3.2 (Soubor ZIP)​

Závěrem

Rád bych vyjádřil obrovské díky hráčům Blazingfury a Blackwolf, kteří se mnou dobrovolně trávili nesčetné hodiny na PTR testováním, aniž by za to něco žádali. Bez jejich pomoci by velká část tohoto updatu neexistovala.

Zároveň chci poděkovat devům Twinstáru za práci, kterou vynaložili, aby pro nás 4.3 content připravili. Měl jsem tu celkem unikátní příležitost být svědkem toho, jak se nové 5-man dungeony mění krok po kroku k lepšímu až do současného velmi kvalitního stavu.

Verze 3.2 obsahuje celou řadu změn, z nichž jsem zde zmínil a popsal pouze výběr. Celý seznam změn najdete jako obvykle v přiloženém changelogu, který se poněkud protáhl oproti jiným verzím.

Jako obvykle platí, že pokud by Vám v DXE scházel nějaký timer nebo jiná funkčnost, kontaktujte mě a zkusíme to zrealizovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *